aptalžyti

aptalžyti
1 aptálžyti tr., intr. Rtr, Š, , , DūnŽ, Trk, Kl, Rs, Vdžg, Št; LL117,118 šnek. smarkiai apmušti, apdaužyti: Aptálžyk šonus vagiui, t. y. apmušk su pagaliu J. Aptálžiau iš mazginio – neklauso krupis! Krš. Ka aptálžysu ausis vieną kartą, tuokart žinosi, kaip reik munęs klausyti! Slnt. Aptal̃žė jam žandus Vžns. Jis jam gerokai aptálžė snukį Ėr. Va, kai aptalžýsiu lenciūgu par šonus, nustosi dūkus Lel. Pagrobęs jį už plaukus su lazda aptalžė S.Dauk. | refl.: Per mitingą rinkoje susistumdė su priešų partijos oratoriais, lazdomis apsitalžė P.Cvir. \ talžyti; aptalžyti; atitalžyti; įtalžyti; ištalžyti; nutalžyti; patalžyti; partalžyti; pritalžyti; sutalžyti; užtalžyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • aptalžyti — aptálžyti vksm. Užpuoli̇̀kas aptálžė vyri̇̀škiui véidą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apipliauškinti — tr. apdaužyti, aptalžyti: Kai tik jis palindo, tai tas tuoj jį apipliaũškino Lp. pliauškinti; apipliauškinti; įpliauškinti; išpliauškinti; nupliauškinti; papliauškinti; parpliauškinti; prapliauškinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskalauti — tr. 1. LL130 apiplauti. 2. apskalbti: Reikia valgyt virt, apskalaut Vvs. Apskalauna rūbus, ir vėl gražūs esti LKKXIV201(Zt). 3. Grl šnek. apkalbėti, apšmeižti: Jau kad apskalãvo, tai apskalãvo bobos mūs Marę Mrs. Suvis nekaltai ją apskalãvo Ml …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskambinti — apskam̃binti 1. tr., intr. prk. išnešioti girdus, kalbas, apskelbti: Ji tokia vėjo papliauška: išgirdo ką, tai visur ir apskam̃bino Jž. Apie Juozus labai negražiai apskam̃bino – kur jiems ir akis dėt Krok. Ta ilgliežuvė visur apskambino, skamba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptauzinti — 2 aptaũzinti tr. apdaužyti, aptalžyti: Aptaũzino tę jį kap reikia per ausis Pns. tauzinti; aptauzinti; pritauzinti; sutauzinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apterškinti — tr. Dg 1. Rtr aptaškyti, aplaistyti kuo: Vakar važiavau iš turgaus, buvo palyta, tai naujunskutukę suknelę purvynu apter̃škino Mrk. 2. apdaužyti, aptalžyti: Apter̃škyk tu jį gerai Mrk. terškinti; apterškinti; įsiterškinti; išterškinti; nut …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptvatyti — aptvãtyti tr., intr. Š, Sk šnek. smarkiai apmušti, aptalžyti: Aptvàtyčiu tas bobas už liežuvį, žinotų Krš. Pareita, aptvãtija prysigėręs Šv. At paimčiau lazdą ir aptvãtyčiau Škn. | refl. Trk, Paį: Apsitvãtijam [su vaikaičiu] kartais i vėl… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitalžyti — 1 atitalžyti tr. šnek. smarkiai apdaužyti: Tokiam tik ausis atitalžyt i paleist Ėr. Tuoj aš tau snukį atitalžysiu! Vad. talžyti; aptalžyti; atitalžyti; įtalžyti; ištalžyti; nutalžyti; patalžyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištalžyti — 1 ištalžyti šnek. 1. tr., intr. Rtr, LVI814, BŽ485, KŽ, Ėr, Šd, Paį, Rs, Skdv, Vkš, Klp smarkiai primušti, išpliekti: Dėdė žentui ištalžė nugarą su lazda, t. y. išpėrė, išmušė J. Ištalžė auses turgo[je] – i gavo parų Krš. Kaimynu susipešė ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutalžyti — 1 nutalžyti tr. šnek. 1. smarkiai apmušti, nupliekti: Ten greičiau nutalžys vaiką, o kates ramybėj laiko K.Bink. 2. numėtyti, nusvaidyti: Visus nutalžęs, nublaižęs ir vėl tas savo avis ganąs Sln. talžyti; aptalžyti; atitalžyti; įtalžyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”